QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Y KHOA
with Không có phản hồi

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Y KHOA

KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Y ĐA KHOA
with Không có phản hồi

KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Y ĐA KHOA

THÔNG TƯ 04 – TC- ĐGCL-CTĐT – 14.03.2016
with Không có phản hồi

THÔNG TƯ 04 – TC- ĐGCL-CTĐT – 14.03.2016

THÔNG TƯ 12
with Không có phản hồi

THÔNG TƯ 12

CÔNG VĂN 1074 – HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TIÊU CHUẨN – TC-04_2016
with Không có phản hồi

CÔNG VĂN 1074 – HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TIÊU CHUẨN – TC-04_2016

Phụ lục 5: Danh mục các đề tài nghiên cứu khoa học
with Không có phản hồi

Phụ lục 5: Danh mục các đề tài nghiên cứu khoa học RESEACH CATALOG (DANH MỤC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC) OUTLINE RESEARCH BY SCHOOL OF ENGINEERING..…………………………………………..….………. Page 3 Danh Mục Nghiên Cứu Khoa Học & Xuất Bản Của Khoa Kỹ … Chi tiết

Phụ lục 3: Cơ sở dữ liệu dùng để tự đánh giá
with Không có phản hồi

Phụ lục 3: Cơ sở dữ liệu dùng để tự đánh giá Thông tin chung của nhà trường: Tên trường: Tiếng Việt: Trường Đại học Tân Tạo                           Tiếng Anh:  Tan Tao University 2.Tên viết tắt của trường: Tiếng Việt: … Chi tiết

Phụ lục 4: Danh mục các đề tài nghiên cứu khoa học
with Không có phản hồi

  BOOKS & DICTIONARIES Ashok Malhotra (2012). Making British Indian Fictions (Palgrave Studies in Cultural and Intellectual History), p. 240, ISBN – 13:978-0230111264, Palgrave Macmillan Publisher. Nhon Dang, Thong D. Le, Truyen T. Nguyen, Anh V. Truong, and Huan Dang (2015). English- English -Vietnamese Dictionary. HCMC, … Chi tiết

Phụ lục 3: Danh mục minh chứng
with Không có phản hồi

Mã minh chứng/ Code of evidence   Tên minh chứng/ Evidence Name Số, ngày/tháng ban hành/ No., Date of issue   Nơi ban hành/ Place of issue Ghi chú/ Note Tiêu chuẩn 1: Sứ mạng và Mục tiêu của trường … Chi tiết

Phụ lục 4: Danh mục minh chứng
with Không có phản hồi

Tiêu chí 1.1 Tiêu chí 1.2 Tiêu chí 2.1 Tiêu chí 2.2 Tiêu chí 2.3 Tiêu chí 2.5 Tiêu chí 2.6 Tiêu chí 2.7 Tiêu chí 3.1 Tiêu chí 3.2 Tiêu chí 3.3 Tiêu chí 3.4 Tiêu chí 3.5 Tiêu … Chi tiết

1 2