with Không có phản hồi

PHẦN IV. PHỤ LỤC

 

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

BCTĐG ………………………………………………………..Báo cáo tự đánh giá

BCH ……………………………………………………………… …Ban chấp hành

BGH ………………………………………………………………  …Ban giám hiệu

CBQL ……………………………………………………………… .Cán bộ quản lý

CGCN ………………………………………………………Chuyển giao công nghệ

CNTT-TT ……………………………………Công nghệ thông tin và truyền thông

CSVC …………………………………………………..…………….Cơ sở vật chất

CTĐT …………………………………………………..……..Chương trình đào tạo

CTGD …………………………..……………………….…Chương trình giảng dạy

ĐH …………………………………………………….….…………………….Đại học

SĐH ……………………………………………………………………….Sau đại học

GD-ĐT ……………………………………………………………Giáo dục và đào tạo

GS/PGS ………………………………………………………..Giáo sư/Phó Giáo sư

GV ……………………………………………………………………………Giảng viên

HĐ ……………………………………………………………………………..Hội đồng

HĐKHĐT …………………………………………….Hội đồng khoa học và đào tạo

HĐTĐG ……………………………………………..…………Hội đồng Tự đánh giá

KHCN ………………………………………………..………Khoa học  và công nghệ

KT-XH …………………………………………………………………..Kinh tế – Xã hội

MC …………………………………………………………..………..…….Minh chứng

NCKH …………………………………………………………….Nghiên cứu khoa học

NCS ………………………………………………………………..…..Nghiên cứu sinh

ĐBCLD&H …………………………………………..… Đảm bảo chất lượng dạy học

QHQT …………………………………………………………………..Quan hệ quốc tế

QLKH ………………………………………………………….………Quản lý khoa học

SHTT ………………………………………………………………………Sở hữu trí tuệ

SV ………………………………………………………………………..………Sinh viên

TC ……………………………………………………………………………..Tiêu chuẩn

TDTT ……………………………………………………………………Thể dục thể thao

TĐG …………………………………………………………………………..Tự đánh giá

ThS …………………………………………………………………………………Thạc sĩ

TS …………………………………………………………………………………..Tiến sĩ

TSKH ……………………………………………………………………Tiến sĩ khoa học

TTU..…………………………………………………………………….Đại học Tân Tạo